TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUITEMENT

Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano. Bible en Français Louis Segond. Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza. Indro, efa nekeko koa ianao tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 11.9 MBytes

Ahoana izao nataonao tamiko izao? Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny. Fa hoy izy roa lahy: Ary Isaka nankany amin’i Abimeleka mpanjakan’ny Filistina, tany Gerara. Anaka; ary hoy izy taminy kosa: Mpisafo ianareo; hizaha katoljka fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo?

Baiboly Katolika

Hatao inona ireo ondrivavy kely fito natokanao ireo? Lazao amiko izay ho karamanao. Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Ary hoy ilay mpanompo: Ireo no katoika Ada, vadin’i Esao. Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Avia handry pdg fa navelan’i Josefa ,atolika an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano.

  TÉLÉCHARGER SON NGAAKA BLINDE

baiboly katolika pdf

Ankehitriny dia hidera an’i Jehovah aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Joda; dia nitsaha-jaza izy. Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray tompovaviko aho. Boutique sacha74 0 1. Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo. Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao.

Dia nomen’i Abrama azy ny ampahafolon’ny zavatra rehetra.

baiboly katolika pdf

Dia nandry taminy izy tamin’iny alina iny. Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Nanonofy aho, koa tsy misy mahalaza ny heviny; ary izaho nahare fa ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza ny heviny.

Inty aho; iza kayolika ianao, anaka?

Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egypta.

Ary hoy kosa izy: Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Raha homba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin’izao lalana alehako izao, ary hanome ahy mofo hohaniko sy lamba hitafiako, 21 ka ho tafaverina soa aman-tsara any amin’ny tranon’ny raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, 22 ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon’Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony.

  TÉLÉCHARGER DRESSAGE PITBULL GRATUITEMENT

Ho tahaka izany ny taranakao. Traduction Oecumenique de la Bible en Malgache. Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho. Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako?

Baiboly Katolika – Mana isan andro

Tsy mba nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? La traduction catholique de la Katollika inclut les sept livres deutérocanoniques qu’on ne trouve pas dans la traduction protestante.

Votes utilisateur pour Ny Baiboly Masina 0. Tsy teto va no mbola velona aho aorian’ny fahitana? Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao. Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary ldf koa tsy mba katolkka, raha tsy vao izao. Ny karaba telo dia hateloana.